เทคนิคผัน verb ให้เป็น noun และ adjective
25464 views | 04/01/2022
Copy link to clipboard
Hathaichanok Yimchan
Content Creator

ภาษาอังกฤษนั้นมีวิธีการแปลงกริยาให้เป็นคำชนิดอื่นอย่างคำนาม คำวิเศษณ์ และคำคุณศัพท์ได้ด้วย ซึ่งทำให้ประหยัดคำศัพท์และจดจำได้ง่ายขึ้น ก่อนอื่นมาทำความเข้าใจก่อนว่า Verb คืออะไร Nounและ Adjective คืออะไร และสำคัญอย่างไรในโครงสร้างของประโยค


โครงสร้างประโยคภาษาอังกฤษ จะประกอบด้วย 2 ส่วนหลัก คือ 

1. ส่วนที่เป็นประธาน (Subject) และส่วนที่เป็นภาคแสดง (Predicate) โดย ประธาน (Subject) อาจจะเป็นคำนาม (Noun) คำสรรพนาม (Pronoun) หรือกลุ่มคำนาม (Phrases) ก็ได้ 

2. ส่วนภาคแสดง (Predicate) ก็จะประกอบไปด้วย คำกริยา (Verb) กรรม (Object) หรือส่วนที่มาขยาย ส่วนนี้ก็จะต้องมีคำคุณศัพท์ (Adjective) เป็นคำที่มาขยายนามด้วยทำความเข้าใจ Verb, Noun และ Adjective

 • คำกริยา หรือ Verb คือ คำที่แสดงการกระทำอาการหรือสิ่งที่สื่อให้เห็นว่าทำอะไรอยู่ ซึ่ง Verb ก็มี 2 แบบคือ Verb ที่ต้องการกรรม (VT -Transitive Verbs) เช่น I eat somtum and drink Coca-Cola อีกตัวอย่าง เช่น I brought a new bike. และ Verb ที่ไม่ต้องการกรรมตรงมารองรับหรือต่อท้าย (VI -Intransitive Verbs) เช่น He is eating. I am running. เป็นต้น 
 • คำนามหรือ Noun เป็นคำที่ใช้เรียก คน สัตว์ สิ่งของเป็นหลัก ซึ่งมีทั้งจับต้องได้และจับต้องไม่ได้
 • คำคุณศัพท์ Adjective คือ คำที่ใช้ขยายนามหรือสรรพนามเพื่อบ่งบอกให้เราได้มองเห็นภาพชัดเจนยิ่งขึ้น


หน้าที่ของคำศัพท์แต่ละคำในภาษาอังกฤษ ไม่ได้ทำหน้าที่เพียงอย่างเดียว แต่สามารถเป็นได้ทั้งคำนาม (Noun) คำกริยา (Verb) และคำคุณศัพท์ (Adjective) เพียงแค่เราผันหรือเปลี่ยนคำหล่านั้นความหมายก็จะต่างออกไปตามหน้าที่และบริบท เรียกว่า "Word Package" 


วันนี้เราก็ได้นำวิธีการ เปลี่ยน verb เป็น noun หรือ เปลี่ยน verb เป็น adjective อย่างง่าย ๆ มาแบ่งปันกัน
วิธีการเปลี่ยน verb เป็นคำ noun โดยการเติมคำตามหลัง (Suffixes) เหล่านี้ในกริยา (Verb) 


1.-ing ตัวอย่างเช่น

 • คำกริยา write ที่แปลว่า เขียน จด ประพันธ์ เมื่อทำการเปลี่ยนเป็น นาม (Noun)ก็จะกลายเป็น writing ที่แปลว่า การเขียน หนังสือ ลายมือ งานเขียน 
 • คำว่า meet ที่แปลว่า พบ เจอ เมื่อเปลี่ยนเป็น นาม (Noun)ก็จะกลายเป็น meeting ที่แปลว่า การประชุม ที่ประชุม การพบกัน


2.-ance (anse), -ence (ense) เช่น

 • คำกริยา insist ที่แปลว่ายืนกราน/ยืนหยัด เมื่อทำการเปลี่ยนเป็น นาม (Noun)ก็จะกลายเป็น insistence ที่มีความหมายเหมือนกัน 
 • คำว่า appear ที่แปลว่าปรากฏ เมื่อเปลี่ยนเป็น นาม (Noun) ก็จะกลายเป็น appearance ที่มีความหมายว่า รูปร่างหรือการปรากฏ 


3.-ment เช่น

 • คำกริยา Apart ที่แปลว่าห่างกัน หรือ ห่างออกไป เมื่อทำการเปลี่ยนเป็น นาม (Noun) ก็จะกลายเป็น Apartment มีความหมายที่ว่า ที่พัก ห้องชุด ห้องเช่า 
 • คำว่า assign ในคำกริยาแปลว่ากำหนด มอบหมาย แต่งตั้ง เมื่อเปลี่ยนเป็น นาม (Noun) ก็จะกลายเป็น assignment ที่มีความหมายว่า การมอบหมาย การแต่งตั้ง หรืองานที่ได้รับมอบหมาย


4.-tion, sion, -ion เช่น

 • คำกริยา inform ที่แปลว่านำเสนอ รายงานหรือแจ้ง เมื่อทำการเปลี่ยนเป็น นาม (Noun) ก็จะกลายเป็น information มีความหมายว่า ข้อมูล ข้อความ ข่าว หรือการรายงานผล 
 • คำว่า conclude ที่แปลว่า สรุปผล ยุติ เมื่อเปลี่ยนเป็น นาม (Noun)ก็จะกลายเป็น conclusion ที่มีความหมายว่า บทสรุป มติ การสรุป


5.-er, -or เช่น 

 • คำกริยา read ที่แปลว่า อ่าน ดู เมื่อทำการเปลี่ยนเป็น นาม (Noun) ก็จะกลายเป็น reader มีความหมายว่า ผู้อ่าน คนอ่านหรือนักอ่าน 
 • คำว่า Act ที่แปลว่า กระทำ เมื่อเปลี่ยนเป็น นาม (Noun) ก็จะกลายเป็น actor ที่แปลว่า นักแสดงชาย 


6.-ess, -ism เช่น 

 • คำกริยา Act ที่แปลว่า กระทำ เมื่อทำการเปลี่ยนเป็น นาม (Noun) ก็จะกลายเป็น Actress มีความหมายว่า นักแสดงหญิง 
 • คำว่า Criticize ที่แปลว่า วิจารณ์ คิดเห็น วิพากษ์ ติเตียน เมื่อเปลี่ยนเป็น นาม (Noun) ก็จะกลายเป็น Criticism ที่แปลว่า การวิพากษ์วิจารณ์ คำติชม การติเตียน 


การเปลี่ยน verb เป็นคำนาม นอกจากข้างต้นแล้ว อาจมีผันในรูปแบบอื่น เช่น การเติมตามหลัง (suffixes) ด้วย -ship, -ty/-ry และ -ure เป็นต้น

 


เราลองมาทดสอบในการเตรียมความพร้อมเพื่อ เปลี่ยน verb เป็น noun กันสัก 3 ข้อ เพื่อให้เกิดความเข้าใจมากขึ้น


1.The most important thing to improve knowledge of English is _______ .

A) understand

B) understood

C) understanding

D) understander 


คำตอบคือ ข้อ C) understanding เพราะต้องการคำนามที่แปลว่า ความเข้าใจ ที่เปลี่ยนจากคำกริยา (Verb) understand มาเป็นคำนามด้วยการเติม -ing แปลว่า สิ่งสำคัญที่สุดในการพัฒนาความรู้ภาษาอังกฤษก็คือความเข้าใจ


2.Mobile phone has robbed us of our ………….. of conversation at dinner at home.

A) enjoy

B) enjoying

C) enjoyment

D) enjoyer 


คำตอบคือ ข้อ C) enjoyment เพราะต้องการคำนามที่แปลว่า ความเพลิดเพลิน ที่เปลี่ยนมาจาก verb (กริยา) enjoy มาเป็นคำนามด้วยการเติม -ment

แปลว่า โทรศัพท์มือถือได้ขโมยความเพลิดเพลินของพวกเราในการสนทนาตอนทานอาหารเย็นที่บ้าน


3.To request _________, please complete and sign of the company forms attached 2 copies at the end of page.

A) reimburse

B) reimbursing

C) reimbursement

D) reimbursed


คำตอบ คือ ข้อ C) reimbursement เพราะต้องการคำนามที่แปลว่า การชำระเงินคืน ที่เปลี่ยนจากคำกริยา (Verb) reimburse มาเป็นคำนามการเติม -ment แปลว่า หากต้องการขอคืนเงิน โปรดกรอกและลงนามในแบบฟอร์มของบริษัทที่แนบมาพร้อมสำเนา 2 ชุดตรงท้ายหน้ากระดาษวิธีการ เปลี่ยน verb เป็น adjective โดยการเติมคำตามหลัง (suffixes) เหล่านี้ในกริยา (Verb) 


1.-al, -ous ตัวอย่าง

 • Arrive ที่แปลว่า มาถึง เมื่อทำการเปลี่ยนเป็นคำคุณศัพท์ (Adjective) จะเป็น Arrival จะแปลว่า การมาถึง ผู้มาถึง 


 • caution ในคำกริยาแปลว่า คำเตือน ตักเตือน เมื่อเปลี่ยนเป็น คำคุณศัพท์ (Adjective) ก็จะกลายเป็น cautious ที่แปลว่า ระมัดระวัง รอบคอบ หรือยั้งคิด

2.-ing เช่น

 • คำกริยา (Verb) bore ที่แปลว่า ทำให้เบื่อ เมื่อทำการเปลี่ยนเป็นคำคุณศัพท์ (Adjective) จะเป็น boring แปลว่า น่าเบื่อ 
 • satisfy ในคำกริยาแปลว่า พึงพอใจ ต้องใจ เมื่อเปลี่ยนเป็น คำคุณศัพท์ (Adjective) ก็จะกลายเป็น satisfying ที่แปลว่า น่าพอใจ 

3.-ed ตัวอย่าง

 • กริยา (Verb) frustrate ที่แปลว่า หงุดหงิด อึดอัด เมื่อทำการเปลี่ยนเป็นคำคุณศัพท์ (Adjective) จะเป็น frustrated แปลว่า คับข้องใจ สิ้นท่า
 • please ในคำกริยาแปลว่า โปรด ทำให้สนุก ทำให้ถูกใจ เมื่อเปลี่ยนเป็น คำคุณศัพท์ (Adjective) ก็จะกลายเป็น pleased ที่แปลว่า ยินดี ถูกใจ ตามใจ พอใจ


4.-ive เช่น

 • เช่นคำกริยา (Verb) Act ที่แปลว่า กระทำ เมื่อทำการเปลี่ยนเป็นคำคุณศัพท์ (Adjective) จะเป็น คล่องแคล่ว กระตือรือร้น ว่องไว 
 • pass ในคำกริยาแปลว่า ผ่าน ส่ง ปล่อย เมื่อเปลี่ยนเป็น คำคุณศัพท์ (Adjective) ก็จะกลายเป็น passive ที่แปลว่า อดทน อยู่เฉย ๆ ไม่ดิ้นรน


5.-ful เช่น

 • คำกริยา play ที่แปลว่า เล่น แสดง เมื่อทำการเปลี่ยนเป็นคำคุณศัพท์ (Adjective) จะเป็น ขี้เล่น สนุกสนาน ซุกซน
 • doubt ในคำกริยาแปลว่า สงสัย ติดใจ หวาดระแวง เมื่อเปลี่ยนเป็น คำคุณศัพท์ (Adjective) ก็จะกลายเป็น doubtful ที่แปลว่า กังขา พิรุธ ลังเล แคลงใจ


นอกจากนี้การ เปลี่ยน verb เป็น adjective จบสามารถผันในรูปแบบอื่นบ้างประปรายที่เป็นการเติมตามหลัง (suffixes) อย่างเช่น -tive, -sive , ble เป็นต้น โดยส่วนมากจะก็จะเป็นการเปลี่ยนคำนาม (Noun) เป็นคำคุณศัพท์ (adjective) มากกว่า


คราวนี้เรามาลองทดสอบความเข้าใจเรื่องการเปลี่ยนคำกริยา verb เป็น adjective ว่าจะเข้าใจได้ขนาดไหน จากคำถาม 3 ข้อเช่นกันแบบง่าย ๆ 


1.We are ..............in showing gymnastics. 

A) bore

B) bored 

C) boring

D) bores 


คำตอบคือ ข้อ B) bored เพราะต้องการคำคุณศัพท์ (adjective) ที่แปลว่า เบื่อ ที่เปลี่ยนจากคำกริยา (Verb) interest ด้วยการเติม -ed 

แปลว่า พวกเราเบื่อในการแสดงกายกรรม


2.He was always complaining about Ms. Somsri, and I’m beginning to find his complaints rather _________.

A) annoy

B) annoying

C) annoyed

D) to be annoyed


คำตอบ คือ ข้อ B) annoying เพราะต้องการคำคุณศัพท์ (adjective) ที่แปลว่า น่ารำคาญ ที่เปลี่ยนจากคำกริยา (Verb) annoy ด้วยการเติม -ing

แปลว่า เขามักจะบ่นเรื่องคุณสมศรี และฉันเริ่มรู้สึกว่าคำร้องเรียนของเขาค่อนข้างน่ารำคาญ


3.The president soon offered a ______ plan for redevelopment and conservation in all areas of the company.

(A) comprehensive

(B) comprehend

(C) comprehensibly

(D) comprehensibility


คำตอบ คือ ข้อ A) comprehensive เพราะต้องการคำคุณศัพท์ (adjective) ที่แปลว่า ครอบคลุม กว้างขวาง ที่เปลี่ยนจากคำกริยา (Verb) comprehend ด้วยการเติม -sive แปลว่า ในไม่ช้านี้ประธานจะได้เสนอแผนที่ครอบคลุมสำหรับการพัฒนาและอนุรักษ์ใหม่ในทุกพื้นที่ของบริษัทในการยกตัวอย่างรูปแบบการเปลี่ยนทั้ง คำกริยา (Verb) คำนาม (Noun) และเป็นคำคุณศัพท์ (Adjective) ไม่ใช่จะมีเท่าที่นำเสนอข้างต้น แต่ยังมีอีกหลายคำที่เติมคำตามหลัง (Suffixes) ได้ เพียงแต่คำที่ยกตัวอย่างมาเป็นคำที่เราจะพบเจอได้มากกว่าคำอื่น ๆ 


เป็นอย่างไรกันบ้างกับความรู้ว่า Verb คือ อะไร สามารถผันไปเป็นคำนาม (Noun) และคำคุณศัพท์ (Adjective) ได้อย่างไรในแบบง่าย ๆ พร้อมแบบทดสอบที่มีโอกาสได้พบเจอในการสนทนาทั่วไป

ที่มาข้อมูล

 • https://www.trueplookpanya.com/learning/detail/32911
 • https://xn--12cl9ca5a0ai1ad0bea0clb11a0e.com/noun-คืออะไร/
 • https://www.trueplookpanya.com/knowledge/content/65441/
 • https://th.wikihow.com/
 • https://www.engnow.in.th/2021/01/พลังแห่ง-gerund-เปลี่ยน-verb-ให้เป/
 • https://images-se-ed.com/ws/Storage/PDF/978616/082/9786160822546PDF.pdf