ทำความรู้จักข้อสอบ TBAT
36 views | 06/06/2024
Copy link to clipboard
P PAN
Content Creator

TBAT (THAI BIOMEDICAL ADMISSIONS TEST) ใช้แทนข้อสอบ BMAT ที่ยกเลิกไปแล้ว TBAT จัดสอบโดยศูนย์ทดสอบทางวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย แบบทดสอบทางวิทยาศาสตร์ สำหรับผู้ต้องการเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี หลักสูตรนานาชาติ คณะแพทยศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ คณะสัตว์แพทยศาสตร์ คณะสหเวชศาสตร์


มาทำความรู้จักข้อสอบ TBAT กัน


TBAT แบ่งออกเป็น 3 วิชา ได้แก่

1. ฟิสิกส์ มีจำนวน 30 ข้อ เวลาในการทำข้อสอบ 60 นาที

2. เคมี มีจำนวน 55 ข้อ เวลาในการทำข้อสอบ 60 นาที

3. ชีววิทยา มีจำนวน 55 ข้อ เวลาในการทำข้อสอบ 60 นาที


เนื้อหาของข้อสอบ TBAT อ้างอิงจาก Blueprint ของศูนย์ทดสอบ จะประกอบด้วยหัวข้อต่าง ๆ ดังต่อไปนี้


1. Physics 30 item

- Kinetics & Forces 6 - 8 item

- Energy 3 - 4 item

- Vibrations & waves 5 - 6 item

- Electricity 4 - 5 item

- Magnetism 3 - 5 item

- Electromagnetic waves 1 - 2 item

- Atomic Structure 3 - 4 item

 

2. Chemistry 55 item

- Laboratory & Safety Skill 3 - 5 item

- Atomic structure, properties of elements and compounds 7 - 9 item

- Bonding and intermolecular forces 9 - 11 item

- Mole & chemical formular 1 - 3 item

- Solutions 1 - 3 item

- Stoichiometry 2 - 4 item

- Gases 3 - 5 item

- Reaction rates 1 - 3 item

- Chemical equilibrium 1 - 3 item


3. Biology 55 item

- Biological Diversity 2 - 4 item

- Cell theory 9 - 11 item

- Organ System 23 - 27 item

- Disease & body defense 4 - 6 item

- Plants 1 - 3 item

- Genetics & evolution 9 - 11 item


ข้อมูลที่ต้องรู้

- ค่าสมัครสอบ คือ 1,600 บาท 

- คะแนนเต็ม 2,400 คะแนน

- ผลการสอบมีอายุ 2 ปี นับจากวันที่สอบ

- คะแนนสอบจะส่งไปยังหลักสูตรที่ผู้สมัครต้องการสมัครโดยตรง

*หมายเหตุ

ศูนย์ทดสอบฯ จัดเตรียมเครื่องเขียน และเครื่องคิดเลขทั่วไปสำหรับผู้เข้าสอบ


ปฎิทินการจัดสอบประจำปี 2567


ขั้นตอนการสมัครสอบ


ข้อปฎิบัติสำหรับผู้เข้าสอบ


เข้าสู่ระบบสมัครสอบ >>Click
ที่มาข้อมูล

  • https://atc.chula.ac.th/Main/tbat_th