สรุป Future simple tense คืออะไร แบบเข้าใจง่าย
33439 views | 30/12/2021
Copy link to clipboard
Arrietty .
Content Creator


เมื่อกล่าวถึง Future Tense หรือ อนาคตกาล รูปประโยคที่เรานึกถึงอันดับแรกและขึ้นชื่อว่าใช้ได้ง่ายที่สุดในทั้งหมดสามรูปประโยคคือ Future Simple Tense โดยความหมายของ Future Simple หมายถึง สิ่งที่ทำเป็นปกติ หรือเหตุการณ์ทั่วไปที่จะเกิดขึ้นในอนาคต แล้ว หลักการใช้ Future Simple Tense เป็นยังไงไปลองดูกันการใช้รูปแบบประโยคของ Future Simple Tense นั้น มีทั้งหมดสองรูปแบบ คือ การใช้ will / shall และ การใช้ to be going to สามารถอธิบายหลักการ และวิธีการทั้งสองรูปแบบได้ ดังนี้รูปแบบที่ 1 การใช้ will และ shall


  รูปแบบนี้จะใช้กับเหตุการณ์หรือการกระทำที่จะเกิดขึ้นในอนาคต มักจะมีคำว่า later , soon , tomorrow , tonight , next day , next week , next year , this night , this morning , this afternoon , this evening , ฯลฯ วิธีการใช้ will หรือ shall จะสรุปเป็นตารางให้เข้าใจง่าย ๆ ดังนี้  ตามหลักแล้ว I และ We จะใช้ shall เนื่องจากประธาน I หรือ We นั้นมีความหมายว่าฉันหรือพวกฉันซึ่งเป็นสรรพนามบุรุษที่ 1 ส่วน will นั้นจะใช้กับสรรพนามบุรุษที่ 2 และ3 ซึ่งก็คือ You , We , They , He , She , และIt แต่ในปัจจุบันไม่นิยมใช้เนื่องจากเป็นเรื่องที่ยุ่งยากต่อการจดจำและล้าสมัย จึงนิยมหันมาใช้ will แทน แต่ก็ยังมีการใช้ shall ก็ต่อเมื่อเป็นการเชื้อเชิญ การขอร้องหรือการถามความคิดเห็น

ยกตัวอย่างเช่น

 • Shall I open the window?
 • Shall we please be quiet?
 • Shall we agree with me?
 • Shall I leave now?


การสร้างประโยคโดยใช้ will หรือ shall นั้นมีโครงสร้างประโยค ดังนี้


ประโยคบอกเล่า = S + will / shall + V.Inf

( V.Inf หรือ Infinitive หมายถึง รูปของกริยาที่ไม่ได้ผัน หรือกริยาช่องหนึ่ง )


ยกตัวอย่างประโยคในรูปแบบของประโยคบอกเล่า

 • He will play football tomorrow.
 • They will travel with their friend next week.
 • You will meet me this night.
 • I will have my hair cut this afternoon.
 • She will do yoga soon.
 • We will call you in five minutes.
 • John will help me.
 • I will have some coffee.
 • She will work at eleven o’clock.
 • Her baby will sleep soon.
 • The concert will start this night.
 • We will lie on the beach next week.
 • Her boss will return in ten minutes.
 • I will travel to Korea next month.


ประโยคปฏิเสธ = S + will / shall + not + V.Inf 


ยกตัวอย่างประโยคในรูปแบบของประโยคปฏิเสธ

 • He will not (won’t) play football tomorrow.
 • They will not (won’t) travel with their friend next week.
 • You will not (won’t) meet me this night.
 • I will not (won’t) have my hair cut this afternoon.
 • She will not (won’t) do yoga soon.
 • We will not (won’t) call you in five minutes.
 • John will not (won’t) help me.
 • I will not (won’t) have some coffee.
 • She will not (won’t) work at eleven o’clock.
 • Her baby will not (won’t) sleep soon.
 • The concert will not (won’t) start this night.
 • We will not (won’t) lie on the beach next week.
 • Her boss will not (won’t) return in ten minutes.
 • I will not (won’t) travel to Korea next month.

* won’t เป็นตัวย่อของ will not *


ประโยคคำถาม = Will / Shall + S + V.Inf


Future simple tense ตัวอย่างประโยค ในรูปแบบของประโยคคำถาม

 • Will he play football tomorrow?
 • Will they travel with their friend next week?
 • Will you meet me this night?
 • Will I have my hair cut this afternoon?
 • Will she do yoga soon?
 • Will we call you in five minutes?
 • Will John help me?
 • Will I have some coffee?
 • Will she work at eleven o’clock?
 • Will her baby sleep soon?
 • Will the concert start this night?
 • Will we lie on the beach next week?
 • Will her boss return in ten minutes? 
 • Will I travel to Korea next month?


  นอกจากนี้แล้ว will และ shall สามารถใช้กับเหตุการณ์ หรือการกระทำใด ๆ ที่ไม่ได้วางแผนมาก่อน หรือเพิ่งจะตัดสินใจทำในขณะที่พูด ยกตัวอย่างประโยคได้ดังนี้


 • You look tired. I think you shall go to bed early tonight.
 • We promise. We will take care your pets.
 • She tells. She will call me back in ten minutes.
รูปแบบที่ 2 การใช้ to be going to + V.Inf


   รูปแบบนี้จะใช้ในสถานการณ์ เหตุการณ์ หรือการกระทำที่จะเกิดขึ้นในอนาคตแน่นอน มีการวางแผนล่วงหน้า หรือมั่นใจว่าเกิดขึ้นในอนาคต มีความแน่นอนมากกว่าการใช้ will / shall ถึงแม้ว่ารู้แบบประโยคอาจจะมีความคล้าย Present Continuous tense ซึ่งอาจเป็นที่ทำให้สับสนกันได้ แต่ to be going to นั้นมีจุดที่ต่างจาก Present Continuous ค่อนข้างมากและมีจุดสังเกตที่ชัดเจน สามารถยกตัวอย่างการใช้ และยกตัวอย่างประโยคในแต่ละรูปแบบได้ ดังนี้


ประโยคบอกเล่า = S + is / am / are + going to + V.Inf


ยกตัวอย่างประโยคในรูปแบบของประโยคบอกเล่า

 • She is going to play basketball tomorrow.
 • They are going to visit their friend next week.
 • You are going to meet me this night.
 • I am going to have my hair cut this afternoon.
 • She is going to do homework soon.
 • We are going to call you in five minutes.
 • John is going to send his email.
 • They are going to spend all their money.
 • I am going to buy a red jacket next week.
 • Linda is going to bring some wine.
 • They are going to visit the office.
 • We are going to wait the train.
 • He is going to leave without you.
 • The students are going to do their project. 


ประโยคปฏิเสธ = S + is / am / are + not + going to + V.Inf


ยกตัวอย่างประโยคในรูปแบบของประโยคปฏิเสธ

 • He is not (isn’t) going to play basketball tomorrow.
 • They are not (aren’t) going to visit their friend next week.
 • You are not (aren’t) going to meet me this night.
 • I am not (I’m not) going to have my hair cut this afternoon.
 • She is not (isn’t) going to do homework soon.
 • We are not (aren’t) going to call you in five minutes.
 • John is not (isn’t) going to send his email.
 • They are not (aren’t) going to spend all their money.
 • I am not (I’m not) going to buy a red jacket next week.
 • Linda is not (isn’t) going to bring some wine.
 • They are not (aren’t) going to visit the office.
 • We are not (aren’t) going to wait the train.
 • He is not (isn’t) going to leave without you.
 • The students are not (aren’t) going to do their project. 


ประโยคคำถาม = Is / Am / Are + S + going to + V.Inf


ยกตัวอย่างประโยคในรูปแบบของประโยคคำถาม

 • Is he going to play basketball tomorrow?
 • Are they going to visit their friend next week?
 • Are you going to meet me this night?
 • Am I going to have my hair cut this afternoon?
 • Is she going to do homework soon?
 • Are we going to call you in five minutes?
 • Is John going to send his email?
 • Are they going to spend all their money?
 • Am I going to buy a red jacket next week?
 • Is Linda going to bring some wine?
 • Are They going to visit the office?
 • Are We going to wait the train?
 • Is He going to leave without you?
 • Are the students going to do their project?


สรุปโครงสร้าง Future Simple tense


รูปแบบที่ 1 การใช้ will / shall

 • ประโยคบอกเล่า = S + will / shall + V.Inf
 • ประโยคปฏิเสธ = S + will / shall + not + V.Inf
 • ประโยคคำถาม = Will / Shall + S + V.Inf


รูปแบบที่ 2 การใช้ to be going to

 • ประโยคบอกเล่า = S + is / am / are + going to + V.Inf
 • ประโยคปฏิเสธ = S + is / am / are + not + going to + V.Inf
 • ประโยคคำถาม = Is / Am / Are + S + going to + V.Infจากที่กล่าวมาทั้งหมดข้างต้นนี้คือ หลักการใช้ Future Simple Tense ขั้นพื้นฐาน Future Simple Tense นั้นไม่ได้ยากอย่างที่คิด หากน้องใช้เวลาฝึกฝน หมั่นทบทวนแต่งประโยคและโจทย์ ก็จะสามารถใช้ได้อย่างถูกต้องแน่นอนจ้า

ที่มาข้อมูล

 • http://grammarlearn.com/
 • https://kpglearn.com/blog/future-simple-tense/
 • https://sites.google.com/site/khorngsrang12tense1/tense/9-future-simple-tense