คณะที่ใช้คะแนน A-LEVEL วิชาคณิต 2 - วิทย์ประยุกต์
41 views | 14/06/2023
Copy link to clipboard
P PAN
Content Creator

หลายคนอาจจะสงสัย A-LEVEL วิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 2 และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ตอนคณะไหนบ้าง เบื้องต้นใช้สำหรับคณะสายศิลป์ แต่! ก็ไม่ใช่ว่าสายวิทย์จะไม่ใช้คะแนนนี้ การใช้คะแนน A-LEVEL ส่วนใหญ่ของสายวิทย์ จะใช้ คณิตศาสตร์ประยุกต์ 1, ฟิสิกส์, เคมี, ชีววิทยา, ภาษาไทย, สังคม และอังกฤษ แต่บางสถาบันใช้ คณิตศาสตร์ประยุกต์ 2 แทน คณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 หรือเลือกใช้วิชาใดก็ได้ บางที่ใช้ วิทยาศาสตร์ประยุกต์ แทน ฟิสิกส์, เคมี, ชีววิทยา วิชาใดวิชาหนึ่ง ก่อนสมัครสอบควรดูเกณฑ์การใช้คะแนนของแต่ละที่ให้ละเอียดกันด้วยน้า 
ตัวอย่าง คณะที่ใช้คะแนน A-LEVEL วิชาคณิต 2 - วิทย์ประยุกต์


ม.เกษตรศาสตร์

ㆍคณะประมง

ㆍ คณะสิ่งแวดล้อม

ㆍ คณะเกษตร กำแพงแสน


ม.มหิดล

ㆍ คณะวิทยาศาสตร์

ㆍวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา


ม.บูรพา

ㆍ คณะพยาบาลศาสตร์

ㆍ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา

ㆍ คณะอัญมณี (ว.จันทบุรี)


ม.ธรรมศาสตร์

ㆍ คณะพยาบาลศาสตร์

ㆍ วิทยาลัยนวัตกรรม

ㆍวิทยาลัยสหวิทยาลัย


ม.ศิลปากร

ㆍ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ㆍ คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร


พระนครเหนือ

ㆍ คณะวิศวกรรมศาสตร์

ㆍวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม


เกณฑ์การรับสมัครอาจมีเปลี่ยนเปลี่ยน ก่อนสมัครสอบควรเช็กระเบียบการจากมหาวิทยาลัย