โครงสร้างข้อสอบ TPAT5 ความถนัดครุศาสตร์-ศึกษาศาสตร์ ข้อสอบออกอะไรบ้าง
1298 views | 01/06/2023
Copy link to clipboard
pan peechaya
Content Creator

TPAT5 ความถนัดครุศาสตร์-ศึกษาศาสตร์ หรือวิชาความถนัดทางวิชาชีพครู วิชาที่ใช้สอบเข้ามหาวิทยาลัย ระบบ TCAS คะแนนใช้ยื่นเข้ากลุ่มคณะครุศาสตร์-ศึกษาศาสตร์ มาดูโครงสร้างข้อสอบ เนื้อหาออกอะไรบ้าง
ความสามารถพื้นฐานทางวิชาชีพครู 50 ข้อ

1. ความสามารถทางการสื่อสาร

2. ความสามารถทางการคิดวิเคราะห์

3. ความสามารถทางเทคโนโลยีสารสนเทศ

4. ความสามารถทางการเข้าใจตนเองและผู้อื่น

5. ความสามารถทางการคิดเพื่อการเรียนรู้


คุณลักษณะความเป็นครู 50 ข้อ

1. การมีมนุษยสัมพันธ์

2. ความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม ซื่อสัตย์ ยุติธรรม

3. การเข้าใจและยอมรับผู้อื่น

4. การเป็นผู้เรียนรู้และรักที่จะแบ่งปันความรู้ให้ผู้อื่น

5. การส่งเสริมให้ผู้อื่นมีความคิดสร้างสรรค์และการเป็นผู้นำ


ประเภทข้อสอบ ปรนัย (5 ตัวเลือก)

ระยะเวลาที่ใช้สอบ 180 นาที


ที่มาข้อมูล

  • https://blueprint.mytcas.com/tpat5-50/