โครงสร้างข้อสอบ TPAT3 ความถนัดด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และวิศวกรรมศาสตร์ สอบอะไรบ้าง
1942 views | 01/06/2023
Copy link to clipboard
pan peechaya
Content Creator

TPAT3 ความถนัดด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และวิศวกรรมศาสตร์ วิชาทีใช้สอบเข้ามหาวิทยาลัย ระบบ TCAS คะแนนนำไปยื่นเข้ากลุ่มคณะวิทย์ ด้านวิศวกรรมต่าง ๆ มาดูโครงสร้างข้อสอบกันเลย ว่าข้อสอบมีเนื้อหาอะไรบ้าง
ข้อสอบ TPAT3 ความถนัดด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และวิศวกรรมศาสตร์ ประกอบด้วย 2 ส่วนคือ 

ส่วนที่ 1: การทดสอบความถนัด (aptitude test) ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และวิศวกรรมศาสตร์ 45 ข้อ 60 คะแนน ประกอบด้วย

- ด้านตัวเลข (numerical reasoning) (จำนวน 15 ข้อ รวม 20 คะแนน)

- ด้านมิติสัมพันธ์ (diagrammatic reasoning) (จำนวน 15 ข้อ รวม 20 คะแนน)

- ด้านเชิงกล (mechanical reasoning) และด้านฟิสิกส์ (physics aptitude test) (จำนวน 15 ข้อ รวม 20 คะแนน)


ส่วนที่ 2: การทดสอบความคิดและความสนใจทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และวิศวกรรมศาสตร์ 25 ข้อ 40 คะแนน ประกอบด้วย

- ความคิดเชิงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และวิศวกรรมศาสตร์ (จำนวน 15 ข้อ รวม 20 คะแนน)

- ความสนใจข่าวสารความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และวิศวกรรมศาสตร์ (จำนวน 10 ข้อรวม 20 คะแนน)


ระยะเวลาที่ใช้สอบ 180 นาที

คะแนนเต็ม 100 คะแนน


ที่มาข้อมูล

  • https://blueprint.mytcas.com/tpat3-30/