โครงสร้างข้อสอบ TPAT2 ความถนัดศิลปกรรมศาสตร์ สอบอะไรบ้าง
2441 views | 31/05/2023
Copy link to clipboard
pan peechaya
Content Creator

TPAT2 ความถนัดศิลปกรรมศาสตร์ วิชาที่ใช้สอบเข้ามหาวิทยาลัย ระบบ TCAS คะแนนนำไปใช้ยื่นเข้ากลุ่มคณะศิลปกรรม เช่น คณะวิจิตรศิลป์, ศิลปประยุกต์, ดุริยางคศิลป์, นาฏศิลป์, ศิลปะการออกแบบพัสตราภรณ์, ศิลปะการออกแบบหัตถอุตสาหกรรม มาดูโครงสร้างข้อสอบกัน TPAT2 ความถนัดศิลปกรรมศาสตร์ สอบอะไรบ้าง
โครงสร้างข้อสอบ TPAT2 ความถนัดศิลปกรรมศาสตร์

ข้อสอบ TPAT2 ความถนัดศิลปกรรมศาสตร์ แบ่งออกเป็นข้อสอบ 3 ส่วน ผู้สอบสามารถเลือกสอบได้


1. ทัศนศิลป์ 100 คะแนน 50 ข้อ ประกอบด้วย 

พื้นฐานทางทัศนศิลป์ 30 ข้อ ข้อละ 2 คะแนน รวม 60 คะแนน

- หลักการออกแบบและการจัดองค์ประกอบศิลป์

- การวิเคราะห์ วิพากษ์ วิจารณ์งานทัศนศิลป์

- ความเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างทัศนศิลป์ ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม

- การเห็นคุณค่าและสามารถถ่ายทอดความรู้สึกที่มีต่องานทัศนศิลป์

ทัศนศิลป์กับการประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวัน 20 ข้อ ข้อละ 2 คะแนน รวม 40 คะแนน

- การเลือกใช้อุปกรณ์ที่เหมาะสมในการสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์

- การนําศิลปะ ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวัน

- ความรู้รอบตัวเกี่ยวกับทัศนศิลป์ในชีวิตประจําวัน


2. ดนตรี 100 คะแนน 50 ข้อ ประกอบด้วย

องค์ประกอบดนตรี 25 ข้อ ข้อละ 2 คะแนน รวม 50 คะแนน

- จังหวะ (Rhythm)

- ทํานอง (Melody)

- เสียงประสาน (Harmony)

- รูปพรรณ (Texture)

- สีสันของเสียง (Tone Color)

- ลักษณะของเสียง

- รูปแบบ (Form)

บริบทที่เกี่ยวข้องทางดนตรี 25 ข้อ ข้อละ 2 คะแนน รวม 50 คะแนน

- ประวัติและวรรณคดีดนตรี

- เครื่องดนตรีและแหล่งกําเนิดของเสียง

- ระดับของการฟัง

- หลักในการปฏิบัติทักษะดนตรี

- ความเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างดนตรีกับสังคมและการประยุกต์ใช้ดนตรีในชีวิต


3. นาฏศิลป์ 100 คะแนน 50 ข้อ ประกอบด้วย

พื้นฐานการใช้ร่างกายทางด้านนาฏศิลป์ 10 ข้อ ข้อละ 2 คะแนน รวม 20 คะแนน

- การเตรียมพร้อมร่างกายเพื่อปฏิบัตินาฏศิลป์

- พื้นฐานการเคลื่อนไหวร่างกาย

การสื่อสารด้วยท่าทาง 15 ข้อ ข้อละ 2 คะแนน รวม 30 คะแนน

- อารมณ์ความรู้สึกเชิงบวก เช่น ดีใจ มีความสุข เบิกบาน

- อารมณ์ความรู้สึกเชิงลบ เช่น เสียใจ เจ็บปวด สิ้นหวัง

- การสื่อความหมาย

- การแสดงออกทางสีหน้าแววตา

หลักการใช้พื้นที่ทางด้านนาฏศิลป์ 15 ข้อ ข้อละ 2 คะแนน รวม 30 คะแนน

- ทิศทาง

- ระดับ

- ขนาด

- การใช้พื้นที่ในการแสดง

- การเคลื่อนที่และแปรแถว

ปฏิภาณไหวพริบสําหรับผู้แสดงนาฏศิลป์ 10 ข้อ ข้อละ 2 คะแนน รวม 20 คะแนน

- การแก้ไขสถานการณ์ก่อนการแสดง

- การแก้ไขสถานการณ์ระหว่างการแสดง


จำนวนข้อ

TPAT21 ทัศนศิลป์ 50 ข้อ

TPAT22 ดนตรี 50 ข้อ

TPAT23 นาฏศิลป์ 50 ข้อ

รวม 150 ข้อ

คะแนนเต็ม

TPAT2 20 ความถนัดศิลปกรรมศาสตร์ | คะแนนรวม (TPAT21+TPAT22+TPAT23) 100 คะแนน

TPAT21 ทัศนศิลป์ 100 คะแนน

TPAT22 ดนตรี 100 คะแนน

TPAT23 นาฏศิลป์ 100 คะแนน

การคิดคะแนนรวม

คะแนนรวม คำนวณจากการเฉลี่ยทั้งสามส่วน เต็ม 100 คะแนน


ที่มาข้อมูล

  • blueprint.mytcas.com/tpat2-20