สาขาวิชาเรียน 3 สถาบันรัฐ คณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรนานาชาติ
1521 views | 28/04/2023
Copy link to clipboard
pornpun yoopakdee
Content Creator

     คณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นอีกคณะที่มีน้อง ๆ ให้ความสนใจยื่นเข้าศึกษามากทุกปี และปัจจุบันหลายที่ก็มีเปิดหลักสูตรนานาชาติด้วย วันนี้พามารู้จัก 3 สถาบันรัฐยอดฮิตอย่าง จุฬาลงกรณ์ ม.ธรรมศาสตร์ และลาดกระบัง คณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรนานาชาติ มีสาขาวิชาเรียนอะไรบ้าง ?สาขาวิชาเรียน 3 สถาบันรัฐ คณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรนานาชาติ1. จุฬาลงกรณ์ฯ คณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรนานาชาติ

ชื่อภาษาอังกฤษคือ ISE (INTERNATIONAL SCHOOL OF ENGINEERING)


สาขาวิชาเรียนที่เปิดรับ ดังนี้

- สาขาวิชาวิศวกรรมการออกแบบและการผลิตยานยนต์ (ADME) Automotive Design and Manufacturing Engineering

- สาขาวิชาวิศวกรรมนาโน (NANO) Nano Engineering

- สาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร (ICE) Information & Communication Engineering

- สาขาวิชาวิศวกรรมอากาศยาน (AERO) Aerospace Engineering

- สาขาวิชาวิศวกรรมหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์ (Robotics & AI)

- สาขาวิชาวิศวกรรมเคมีและกระบวนการ (ChPE) Chemical and Process Engineering

เว็บไซต์คณะ https://www.eng.chula.ac.th/th/academics/bachelor

https://chem.eng.chula.ac.th/


2. ม.ธรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร

ชื่อภาษาอังกฤษคือ SIIT (Sirindhorn International Institute of Technology)


สาขาวิชาเรียนที่เปิดรับ ดังนี้

หลักสูตรวิศกรรมศาสตรบัณฑิต

- สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี (ChE) Chemical Engineering

- สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (CE) Civil Engineering

- สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า(EE) Electrical Engineering

- สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการและระบบโลจิสติกส์ (IE) Industrial Engineering and Logistics Systems

- สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (ME) Mechanical Engineering

- สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (CPE) Computer Engineering

- สาขาวิชาวิศวกรรมดิจิทัล (DE) Digital Engineering:


หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

- สาขาวิชาการจัดการวิศวกรรม (EM) Engineering Management

- สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ (MT) Management Technology

เว็บไซต์คณะ https://www.siit.tu.ac.th/


3. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง คณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรนานาชาติ

ชื่อภาษาอังกฤษคือ SIIE (School of International and Interdisciplinary Engineering)


สาขาวิชาเรียนที่เปิดรับ ดังนี้

- สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ (BME) Biomedical Engineering

- สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี (ChE) Chemical Engineering

 - สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (CE) Civil Engineering

- สาขาวิชาวิศวกรรมนวัตกรรมคอมพิวเตอร์ (CIE) Computer Innovation Engineering

- สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (EE) Electrical Engineering

- สาขาวิชาการจัดการวิศวกรรมและการเป็นผู้ประกอบการ (EME) Engineering Management and Entrepreneurship

- สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน (ENE) Energy Engineering

- สาขาวิชาวิศวกรรมการเงิน (FE) Financial Engineering

- สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการและโลจิสติกส์ (IELM) Industrial Engineering & Logistics Management

- สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (ME) Mechanical Engineering

- สาขาวิชาวิศวกรรมหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์ (Robotics & AI) Robotics & Al Engineering

- สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ (SE) Software Engineering 

เว็บไซต์คณะ https://curriculum.kmitl.ac.th/faculty/eng/page/2/