แนวข้อสอบ TCAS TGAT / TPAT / A-LEVEL เตรียมตัวสอบเข้ามหาวิทยาลัย
2666 views | 24/04/2023
Copy link to clipboard
pan peechaya
Content Creator

ข้อสอบ TCAS ที่ใช้ยื่นเข้ามหาวิทยาลัย มีดังนี้ TGAT / TPAT / A-LEVEL แต่ละข้อสอบมีความแตกต่างกัน A-LEVEL ข้อสอบวิชาการ เนื้อหาตามหลักสูตรในห้องเรียนที่นำมาประยุกต์ใช้ TGAT วัดสมรรถนะทั่วไป TPAT วัดความถนัดทางวิชาชีพ ซึ่ง TGAT/TPAT อาจจะไม่มีสอนในห้องเรียน จะคว้าคะแนนข้อสอบเหล่านี้มาได้ต้องอ่านหนังสือ ทบทวน ฝึกฝนการทำโจทย์ คอร์สแนวข้อสอบ TCAS เหมาะสำหรับนักเรียนชั้น ม.4 - 6 ที่ต้องการฝึกทำโจทย์ เพื่อทบทวนเนื้อหา รู้แนวทางข้อสอบ และสร้างความมั่นใจก่อนลงสอบในสนามจริง
TGAT

เป็นคะแนนหลักที่ใช้ในการสอบแข่งขันในระบบ TCAS ได้ทุกรอบ! ตามที่สาขากำหนด ซึ่งบอกเลยว่าเป็นคะแนนที่มีการใช้มากที่สุด ดังนั้นการเกาะติดและทำความเข้าใจกับข้อสอบส่วนนี้ถือว่ามีความสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งในการสอบแข่งขันเข้ามหาวิทยาลัยของน้อง ๆ


TGAT คือการสอบเพื่อวัดสมรรถนะทั่วไป

มีกรอบการวัดเนื้อหาทั้งหมด 3 Part ดังนี้

1. English Communication การสื่อสารภาษาอังกฤษ

2. Critical and Logical Thinking การใช้เหตุผลเชิงปริมาณและการคิดอย่างมีตรรกะ

3. Future Workforce Competencies สมรรถนะในการทำงานอนาคต


แนวข้อสอบ TGAT

แนวข้อสอบ TGAT ครบทุกพาร์ต ชุดที่ 1 >>Click


แนวข้อสอบ TGAT1 ภาษาอังกฤษ ชุดที่ 1 >>Click


แนวข้อสอบ TGAT2 การคิดอย่างมีเหตุผล ชุดที่ 1 >>Click


แนวข้อสอบ TGAT3 สมรรถนะการทำงาน ชุดที่ 1 >>Click


TPAT

สามารถใช้ในระบบ TCAS ได้ทุกรอบ แม้แต่รอบที่ 1 เพราะเป็นข้อสอบวัดความถนัดสามารถนำมาประกอบกับการพิจารณารอบ Portfolio ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับคณะ/สาขาเป็นผู้กำหนด

TPAT มีทั้งหมด 5 วิชา ได้แก่

• TPAT 1 ความถนัดทางแพทยศาสตร์ (วิชาเฉพาะ กสพท)

• TPAT 2 ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร์ (มีให้เลือก 3 วิชา ทัศนศิลป์, ดนตรี, นาฏศิลป์)

• TPAT 3 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และวิศวกรรมศาสตร์

• TPAT 4 ความถนัดทางสถาปัตยกรรม

• TPAT 5 ความถนัดทางครุศาสตร์ / ศึกษาศาสตร์


แนวข้อสอบ TPAT

แนวข้อสอบ TPAT3 ความถนัดด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และวิศวกรรมศาสตร์ ชุดที่ 1 >>Click


แนวข้อสอบ TPAT2 ความถนัดศิลปกรรมศาสตร์ (ทัศนศิลป์) ชุดที่ 1 >>Click


A-LEVEL

คะแนนใช้ยื่นเข้ามหาวิทยาลัย ในระบบ TCAS รอบ 2 โควตา รอบ 3 Admission และรอบ 4 รับตรงเก็บตกสุดท้าย แต่น้อง ๆ ไม่จำเป็นต้องสอบทุกวิชา เลือกสมัครเฉพาะวิชาที่ใช้ก็พอ แต่ปัญหาหลักคือ บางคนไม่รู้ว่าคณะที่จะเข้า ต้องใช้วิชาอะไรบ้าง ให้น้อง ๆ นักเรียนเช็กเกณฑ์การใช้คะแนนได้ที่ระเบียบการของมหาวิทยาลัย


รายวิชาสอบ A-LEVEL

1. ฟิสิกส์

2. เคมี

3. ชีววิทยา

4. คณิตศาสตร์ประยุกต์ 1

5. คณิตศาสตร์ประยุกต์ 2

6. วิทยาศาสตร์ประยุกต์

7. ภาษาไทย

8. สังคมศึกษา

9. ภาษาอังกฤษ

10. ภาษาต่างประเทศ (ฝรั่งเศส / เยอรมัน / จีน / ญี่ปุ่น / บาลี / เกาหลี)


แนวข้อสอบ A-LEVEL

แนวข้อสอบ A-LEVEL PACK สายวิทย์ (ฟิสิกส์, เคมี, ชีววิทยา) >>Click


แนวข้อสอบ A-LEVEL PACK TCAS (ไทย, สังคม, อังกฤษ) >>Click


แนวข้อสอบ ฟิสิกส์ A-LEVEL ชุดที่ 1 >>Click

แนวข้อสอบ ฟิสิกส์ A-LEVEL ชุดที่ 2 >>Click


แนวข้อสอบ เคมี A-LEVEL ชุดที่ 1 >>Click


แนวข้อสอบ ชีววิทยา A-LEVEL ชุดที่ 1 >>Click


แนวข้อสอบ คณิตศาสตร์ประยุกต์ 2 A-LEVEL ชุดที่ 1 >>Click


แนวข้อสอบ วิทยาศาสตร์ประยุกต์ A-LEVEL ชุดที่ 1 >>Click


แนวข้อสอบ ภาษาไทย A-LEVEL ชุดที่ 1 >>Click 


แนวข้อสอบ สังคมศึกษา A-LEVEL ชุดที่ 1 >>Click 


แนวข้อสอบ อังกฤษ A-LEVEL ชุดที่ 1 >>Click