วิธีคิดคะแนน กสพท ด้วยตัวเอง
13026 views | 24/04/2023
Copy link to clipboard
pornpun yoopakdee
Content Creator

     น้อง ๆ ที่ตั้งเป้าเข้าสายแพทย์ โดยเฉพาะใน TCAS รอบ 3 Admission ที่รับผ่าน กสพท ได้แก่ คณะแพทยศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ และคณะเภสัชศาสตร์ ในเรื่องการคำนวณคะแนน ก่อนที่จะยื่นก็เป็นเรื่องสำคัญ ! วันนี้จะมาสอนวิธีคิดคะแนน กสพท ด้วยตัวเอง ทำยังไงบ้าง มาดูกันวิธีคิดคะแนน กสพท ด้วยตัวเองสัดส่วนคะแนนที่ใช้ยื่น กสพท


1. คะแนน TPAT1 วิชาเฉพาะ กสพท 30% 

2. คะแนน A-Level 70%

ประกอบด้วย 7 วิชา ดังนี้

- กลุ่มวิทยาศาสตร์ (คิดคะแนนรวมวิชาฟิสิกส์ วิชาเคมี วิชาชีววิทยา) 40%

- วิชาคณิตศาสตร์1 20%

- วิชาภาษาอังกฤษ 20% 

- วิชาภาษาไทย 10% 

- วิชาสังคมศึกษา 10%

(สำหรับ A-Level ต้องได้คะแนนในแต่ละวิชาไม่น้อยกว่า 30 คะแนน ส่วนวิชาวิทยาศาสตร์ รวม 3 วิชา ต้องได้คะแนนรวมกันไม่น้อยกว่า 90 คะแนน)


วิธีคิดคะแนน กสพท1. คิดคะแนน TPAT1 วิชาเฉพาะ กสพท 30% 

- TPAT1 วิชาเฉพาะ กสพท มีคะแนนเต็ม 300 

วิธีคิด นำคะแนนที่ได้ คูณ 30 แล้วหารด้วย 300

เช่น สอบได้ 195 คะแนน คะแนนที่ได้คือ 19.50 คะแนน


2. คิดคะแนน A-Level 70% 

A-Level มีคะแนนเต็มวิชาละ 100 คะแนน

- กลุ่มวิทยาศาสตร์ (คิดคะแนนรวมฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา) โดยสัดส่วน 40% จาก 70% ก็คือ 28%

วิธีคิด (นำคะแนนที่ได้ 3 วิชามาบวกรวมกัน คูณ 28) แล้วหารด้วย 300

เช่น คะแนน 3 วิชารวมแล้วได้ 165 คะแนน คะแนนที่ได้คือ 15.4


- วิชาคณิตศาสตร์ 1 โดยสัดส่วน 20% จาก 70% ก็คือ 14%

วิธีคิด (นำคะแนนที่ได้ คูณ 14) แล้วหารด้วย 100

เช่น สอบได้ 60 คะแนน คะแนนที่ได้คือ 8.4 คะแนน


- วิชาภาษาอังกฤษ โดยสัดส่วน 20% จาก 70% ก็คือ 14%

วิธีคิด (นำคะแนนที่ได้ คูณ 14) แล้วหารด้วย 100

เช่น สอบได้ 42 คะแนน คะแนนที่ได้คือ 5.88 คะแนน


- วิชาภาษาไทย โดยสัดส่วน 10% จาก 70% ก็คือ 7%

วิธีคิด (นำคะแนนที่ได้ คูณ 7) แล้วหารด้วย 100

เช่น สอบได้ 76 คะแนน คะแนนที่ได้คือ 5.32 คะแนน


- วิชาสังคมศึกษา โดยสัดส่วน 10% จาก 70% ก็คือ 7%

วิธีคิด (นำคะแนนที่ได้ คูณ 7) แล้วหารด้วย 100

เช่น สอบได้ 58 คะแนน คะแนนที่ได้คือ 4.06 คะแนน


3. นำคะแนนที่ได้ทั้งหมดมารวมกัน

= 19.50 + 15.4 + 8.4 + 5.88 + 5.32 + 4.06 คะแนน กสพท ที่ได้ทั้งหมดคือ 58.56น้อง ๆ ใครต้องการปรึกษาการจัดอันดับ TCAS รอบที่ 3 Admission ขอแนะนำ !

- คอร์ส Private Coach แนะแนวจัดอันดับ TCAS รอบ 3 แนะทางเลือก แนวทางรอด เพื่อให้สอบติดในสาขาที่ใช่ มหาวิทยาลัยที่ชอบ

โดยพี่นัท ผู้เชี่ยวชาญการแนะแนว เข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย ปรึกษาส่วนตัวแบบออนไลน์ >>Clickบทความที่เกี่ยวข้อง 

รอบ 3 Admission 10 อันดับ เลือกแบบไหนได้บ้าง

จัดอันดับ รอบ 3 Admission แบบไหนอย่าหาทำ !